“Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarsaydık, bütün dünyanın sırrını öğrenmiş olurduk.”        

                                                                                                                  Albert Einstein

Fizik Bölümü
Hedeflerimiz
1. Maddenin genel özelliklerini öğrencilere kavratmak,

2. Maddeyi tekrar tekrar düzenleyen yasaları deneyimleme ve gözlemleme fırsatı yaratarak öğrencilerimizin merakını canlı tutmak,

3. Gündelik hayattaki olayların matematiksel ilişkisini ortaya çıkaracak metotların olduğunu keşfettirmek,

4. Doğa bilimlerinin yasalara tabii olduğunu yasaların da merak, sorgulama, sabır, yöntem ve teknikle keşfedilebileceğini öğrencilerin farkında olmasını sağlamak,

5. Turuncu Eğitim Kurumlarında eğitim gören her öğrencinin birey olarak doğa kanunlarını tanıması, girdikleri her platformda deneyimlerini aktarması hedeflerimizdir.

Kimya Bölümü
Hedeflerimiz
1. Maddenin maddeyle girdiği ilişkileri ve bu ilişkilerin sonuçlarını laboratuvar ortamında aktif olarak uygulamalarını sağlamak,

2. Ülkemizin geleceğine yön verecek çeşitli bilim dallarında donanımlı bireyler olarak kariyerlerini en üst seviyeye taşımak,

3. Turunculu öğrencilerin kimya bilimine farklı anlayışlar, yenilikçi düşünceler kazandıran ve bunları geliştiren bireyler olmasını sağlayarak topluma da kimya biliminin tüm canlılar için yaşamın temeli olduğunu göstermek,

4. Kimya dersinin içeriğini interaktif sunumlar, deneyler ve akıllı tahta uygulamalarıyla pekiştirerek müfredatla paralel olan modern yaşam öğretilerini öğrencilerle paylaşmak,

5. Kimya biliminin günceline her zaman hâkim olan Turunculu öğrencilere, uzay çağında maddeyi tanıyanların ve onu işleyip yönetebilenlerin söz sahibi bireyler olacaklarını göstermektir.

Biyoloji Bölümü
Hedeflerimiz
1. Bilimin özellikle de biyolojinin tarihsel gelişimini anlamalarını sağlamak ve dikkatli gözlem yaparak problemleri analitik düşünme kabiliyeti kazandırmak,

2. Araştırma ve bağımsız öğrenme becerilerinin gelişimine katkı sunarken biyolojik konularda etkili iletişim kurma kabiliyetini, modern bilimsel cihazları kullanma becerisini ve deneyimini kazandırmak,

3. Çevresini tanıyıp birçok canlı ile aynı dünyayı paylaştığını kavratmak.

4. Etkili bilimsel araştırma için gereken iş birliği, kararlılık ve sorumluluk hissi ile kesinlik ve güvenle bilimsel araştırmaları yürütmek ve problem çözmek için gereken el becerisini göstermek,

5. Turunculu öğrencilerin yaşam sevgisinden ve yaşayan her şeyden haberdar olmalarını, yaşayan dünyanın bütününü ve harika karmaşıklığını anlamalarını, çeşitliliğe saygı duymalarını; insan sağlığı, nüfus artışı, biyoçeşitlilik ve kaynakların korunmasını etkileyen kritik çevresi ve sosyal konuları anlama ve değerlendirme becerisini kazandırmaktır.

Fen Bilimleri Bölümü
Hedeflerimiz
1. Temel kavram, kuram ve araştırma yöntemlerini kullanarak; astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleri ile fen ve mühendislik uygulamaları hakkında temel bilgileri kazandırmak,

2. Bilim insanlarınca bilimsel bilginin nasıl oluşturulduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamlandırmak,

3. Fen bilimlerini teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) ile bütünleştirerek problemlere disiplinler arası bakış açısı geliştirmek, inovatif düşündürebilmek,

4. Evrene ait temel unsurları günlük hayatıyla ilişkilendirebilmek; karşılaşılan sorunların çözümünde fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını sağlamak,

5. Bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini fark ettirmek, güvenli çalışma bilinci oluşturmak, kaynakları tüketmek yerine üretme çabasında olan, geri dönüşümü benimsetmektir.