“Ya ümitsizsiniz. Ya da ümit sizsiniz. Ya çaresizsiniz. Ya da çare sizsiniz.”  

                                                                                                       Behçet Necatigil

Tarih Bölümü
Hedeflerimiz
1. Öğrencilerimizin milli kimlik birikimlerini ve aidiyet duygularını geliştirerek Türkiye’nin küreselleşen dünya içindeki yerini ve rolünü anlatabilmek,

2. Toplumsal birlik ve dayanışmanın sağlanması ve sürdürülmesinde tarihin rolünü kavratmak, kültürel ve tarihi mirasa sahip çıkan bireyler olmasını sağlamak,

3. Medeniyetimizin dayandığı temel değerleri benimsetmek,

4. Geçmiş bağlamlarından yola çıkarak bugününü gösterebilmek,

5. Kendi deneyimlerini yorumlatmak ve davranışa dönüştürebilmek için öğrencilerimize tarih biliminin nedensellik bağını kavratmak hedefleriyle eğitim veriyoruz.

Coğrafya Bölümü
Hedeflerimiz
1. Coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve araştırma yöntemlerini kullanarak öğrencilerimizin araştırma yapmasını sağlarken insan-doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerilerini artırmak,

2. Evrene ait temel unsurları hayatla ilişkilendirerek, doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek, bunlardan korunma ve önlem alma yollarına yönelik uygulamalar geliştirmek,

3. Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye’nin bölgesel ve küresel açıdan konum özelliklerini analiz ederek ülkesinin sahip olduğu potansiyelinin bilincine toplumca varmak için projeler yapmak,

4. Harita okuryazarlığı, tablo, grafik ve diyagram okuma ve yorumlama becerilerinin yanı sıra vatanseverlik, doğa sevgisi, öz denetim sorumluluk gibi değer ve tutumları da kazandırmak,

5. Ülke ve dünya sorunlarına duyarlı çözüm üreten, özgüveni ve hoşgörüsü yüksek, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinen, eleştirel düşünebilen, coğrafi bilgiyi analiz edebilen çağdaş bireyler yetiştirmektir.

Felsefe Bölümü
Hedeflerimiz
1. Felsefe bölümü öğrencilerimizde dünya düşünce tarihinden ve düşünme becerilerinden faydalanarak zihinde yeni pencereler açarak fikir üretebilmek

2. Tek kişilik yaşam süremizde kısıtlı kalacak deneyim dünyamızı genişletip farklı akıl yürütme biçimlerini analiz etmek,

3. Öğrencilerimizde metin okumak ve yorumlamak, sorgulamak, diyalektik akıl yürütmek, yaklaşımlar arasındaki farkları ayırt edebilmek, düşüncenin oluşum sürecine şahit olmak, eleştirel bakış açısıyla değerlendirmeler yapmak, kişilere ve olaylara bağlı kalmaksızın olgusal bakış açışı geliştirmek için ifade ortamlarını çeşitlendirmek,

4. Eğitim sürecinin zihnimize koyduğu sabit çerçevelerin sadece bilgi yığını olduğunu anlamayı, bu bilgilerden faydalanarak yaratıcı düşünmenin ve tutarlı yargılarda bulunabilmenin değerini ortaya çıkarmak için çeşitli üniversitelerde ders ortamında öğrencilerimize deneyim yaşatmak,

5. Güncel eğitim sistemlerine uyumlu ve çağa katkı sağlayan bireyler için felsefe dersi; zihinlerde oluşan fikirleri, çağrışımlardan çıkarıp mantıksal kıstaslara dönüştürmek, entelektüel dürüstlük ve erdemleri oluşturmak adına dil ve düşünce pratiğini geliştirecek güvenli düşünce ortamı sağlayarak nitelikli bir dünya anlayışına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Sosyal Bilgiler Bölümü
Hedeflerimiz
1. Sosyal Bilgiler dersimizin öncelikli hedefi 21. yüzyılın çağdaş, Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen (eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren), sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal bilimcilerin bilimsel bilgiyi üretirken kullandıkları yöntemleri kazanmış, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yetiştirmek,

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren birer vatandaş vicdanına sahip olmalarını sağlamak,

3. Atatürk ilke ve inkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayıp demokratik, laik, millî ve çağdaş değerleri yaşatmak; hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu, tüm kişi ve kuruluşların yasalar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle bildirmek,

4. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma yollarını bilen bireyler olarak eleştirel düşünmek ve ekonominin temel kavramlarını anlayarak kalkınmada ve uluslararası ekonomik ilişkilerde millî ekonominin yerini kavratırken, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konularda fikir yürütmelerine zemin hazırlamak

5. Çalışmanın toplumsal yaşamdaki önemine ve her mesleğin gerekli ve saygın olduğuna inandırarak bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini bilinçli kullandırmaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü
Hedeflerimiz
1. 21. yüzyılın çağdaş, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, temel demokratik değerlerle donanmış, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen, sosyal katılım becerileri gelişmiş bir nesil yetiştirmek,

2. İnsanlık tarihi boyunca birey ve toplum üzerinde etkili olan dini doğru anlatmak ve yorumlatmak; İslam dininin kültür, dil, sanat, örf ve âdetler üzerindeki etkisini dikkate alarak İslam dinini ve bundan kaynaklanan ahlak anlayışı ile örf ve âdetleri tanıtmak,

3. Kendi dininden ve başka dinlerden olanlara karşı anlayışlı davranışlarda bulunmak, diğer dinleri tanıtmak,

4. Ahlakın yaşamsal olduğunu ve bunu yaptığımız her işte uygulamamız gerektiğini deneyimlerle aktarmak,

5. Millî, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen, beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişen; üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmektir.